Heeft u een geschil met of klacht over Mhpf dan kunt u dit schriftelijk aan de geschillen- en klachtencommissie van het pensioenfonds voorleggen.

Van een geschil is sprake wanneer u en Mhpf het oneens zijn over de manier waarop de statuten en reglementen van het fonds zijn of zullen worden toegepast. Daarbij meent u dat uw rechten ten opzichte van het fonds zijn of worden geschaad. Van een klacht is sprake als u vindt dat Mhpf u niet correct behandeld heeft.

Het reglement van de geschillen- en klachtencommissie vindt u hier. Hierin staat de procedure die moet worden gevolgd om een geschil of klacht in te dienen. Vervolgens beoordeelt de commissie het geschil of de klacht en komt er schriftelijk bij u op terug.

U kunt uw geschil of klacht sturen naar:  Mhpf, Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.

Bent u het niet eens met de beslissing van de geschillen- en klachtencommissie, dan kunt u de Ombudsman Pensioenen inschakelen. Dit is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van het pensioenreglement.

De gegevens van de ombudsman zijn: postbus 93560, 2509 AN Den Haag,
telefoon 070-3499 620. Meer informatie kunt u vinden op www.ombudsmanpensioenen.nl