Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade- direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van deze site wordt door Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds uitdrukkelijk afgewezen. Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules juist en ononderbroken functioneren. Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand van onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze site wordt verwezen.

Hoewel Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze site.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds worden gewijzigd.

Eventuele op deze site verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzing en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds onderhouden en Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, met merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal van deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds.

Virussen

Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze stie toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.