Op zoek naar een specifieke vraag? Selecteer een onderwerp.

Pensioen algemeen

 • Ik ben verhuisd. Hoe moet ik dit doorgeven?

  Wanneer u verhuist binnen Nederland hoeft u geen verhuizing door te geven. Het pensioenfonds wordt door de Basisregistratie Personen (BRP)  automatisch hierover geïnformeerd. 
Wanneer u naar het buitenland of in het buitenland verhuist, ontvangen wij wel graag hiervan schriftelijk een bericht zodat wij dit in onze administratie kunnen aanpassen.

 • Kan ik eerder met pensioen?

  U kunt ervoor kiezen om vanaf uw 57-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Gevolg hiervan is dat uw pensioenuitkering een stuk lager zal zijn dan het pensioen dat op uw pensioengerechtigde leeftijd (= AOW leeftijd) zou krijgen. De mate waarin u eerder met pensioen kunt gaan, zijn te vinden in de bijlage van het pensioenreglement. Wel moet u ermee rekening houden dat u pas op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW ontvangt. En vóór uw pensioenleeftijd betaalt u meer belasting over uw inkomen.

 • Kan ik later met pensioen?

  Vanaf 2020 is dit mogelijk volgens het reglement van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). De pensioendatum kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd uitgesteld worden. U kunt wel als u met pensioen gaat blijven werken.

  De opbouw van uw pensioen loopt tot uw AOW-leeftijd.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga of werkloos word?

  Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, blijft voor u gereserveerd. Mhpf streeft ernaar om uw pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met het inflatiecijfer (toeslag). Verder kunt u uw pensioenaanspraken laten overdragen aan een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Kan ik mijn pensioen overdragen?

  Bij  de stukken van het fonds die u bij indiensttreding heeft ontvangen zit een formulier om waardeoverdracht aan te vragen.

 • Wat houdt hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen in?

  Hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen houdt in dat u vanaf uw pensioendatum kunt kiezen of u uw ouderdomspensioen tijdelijk wilt verhogen of verlagen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om gedurende een bepaalde periode meer ouderdomspensioen te ontvangen dan waarop u normaal gesproken recht hebt, maar dan krijgt u daarna gedurende de rest van uw leven een lager pensioen. Kiest u ervoor om eerst een lager pensioen te ontvangen, dan ontvangt u na deze periode juist een hoger pensioen.

 • Hoe verhouden Mhpf en Mediahuis NL zich tot elkaar?

  De rechtsvorm van Mhpf is een stichting. Mhpf is een onafhankelijk ondernemingspensioenfonds en voert voor Mediahuis Nederland (voorheen TMG) en de Keesing Media Group de pensioenregeling uit. Het ondernemingspensioenfonds maakt dan ook geen onderdeel uit van Mediahuis NL of Keesing Media Group. Mhpf is gehuisvest in het gebouw van Mediahuis in Amsterdam-Sloterdijk.

 • Ontwijk ik door eerder met pensioen te gaan de nieuwe pensioenwetgeving?

  Kabinet en sociale partners presenteerden in juni 2020 een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen. Dit plan is een uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten. Het nieuwe pensioenstelsel geldt voor iedereen. U kunt de nieuwe wetgeving niet ‘ontwijken’ door eerder met pensioen te gaan. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Uiteraard zal Mhpf u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

 • Geldt uw huidige pensioenberekening ook onder het nieuwe pensioenstelsel?

  Uw pensioenberekening kan nu geen rekening houden met het nieuwe pensioenstelsel. De berekening wordt onder uw huidige pensioenregeling gemaakt. Kijk hier voor de pensioenregelingen van Mediahuis Nederland en Keesing.

  Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Uiteraard zal Mhpf u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

   

 • Wat is loonheffingskorting?

  Als u pensioen ontvangt van Mhpf houdt het fonds daarop loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

  Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

  U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

   

 • Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

  In ons land krijgt iedereen die met pensioen gaat een basispensioen, de AOW. Daarnaast bouwt u pensioen op via uw werkgever. In uw geval is dit bij Mediahuis Nederland of Keesing. Of heeft u dit gedaan toen u daar in het verleden werkte. Het geld dat wordt ingelegd, wordt belegd. Hierdoor kan het pensioenvermogen sneller groeien. De pensioenregels werkten jarenlang goed, maar dit is aan het veranderen. Daarom komt er een nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel reeds aangenomen en het is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer.

  • Duidelijker en persoonlijker pensioen

  Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Dit spreken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals de ondernemingsraad, met elkaar af. Als werknemer ziet u dan duidelijk hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw persoonlijke ‘pensioenpotje’ en hoe het bedrag groeit.

  • Pensioen kan sneller omhoog dan nu

  Als het nu goed gaat met de economie, dan gaat uw pensioen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan.

  De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

  • Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

  Tegenwoordig wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed meer bij. Met de nieuwe regels wordt dat deels opgelost. Gaat u in de toekomst geen pensioen meer opbouwen via uw werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

 • Kunt u zelf bijstorten in uw pensioenpotje?

  Het nieuwe pensioenstelsel gaat over het zogenaamde “tweede pijler” pensioen. De AOW is de eerste pijler. Omdat de tweede pijler fiscaal gefaciliteerd wordt (u legt premie in vanuit uw brutoloon en niet vanuit uw nettoloon) zijn er flinke beperkingen aan de mogelijkheden tot bijstorten. Wel kunt u – net als nu – extra pensioenkapitaal opbouwen in een “derde pijler” product: pensioenproducten waarin u inlegt vanuit uw nettoloon.

Pensioenopbouw

 • Welke gegevens staan op het Uniform Pensioenoverzicht?

  In het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel pensioen u per 1 januari heeft opgebouwd bij Mediahuis Nederland Pensioenfonds. Alle wijzigingen en mutaties in een bepaald jaar die van invloed zijn op uw pensioensituatie zijn terug te vinden in het UPO die u ontvangt het jaar erna. U kunt hier ook informatie vinden over het partnerpensioen voor uw partner.

 • Kan ik in het Uniform Pensioenoverzicht ook de aanspraken bij mijn vorige werkgever terugzien?

  Nee, opgebouwde pensioenaanspraken bij een ander pensioenfonds die niet zijn overgedragen aan het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) kunt u niet terugvinden in het Uniform Pensioenfonds (UPO) van het fonds. Hiervoor kunt u de site www.mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen. Wanneer deze pensioenaanspraken wel zijn overgedragen dan zijn deze opgenomen in het totaalbedrag van de opgebouwde pensioenaanspraken zoals vermeld in het UPO van het Mhpf.

 • Hoe komt het dat ik mijn aanspraken bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds niet terugzie op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Dit is mogelijk wanneer u uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) heeft overgedragen aan uw huidige pensioenfonds c.q. verzekeraar. Als u om een andere reden uw aanspraken niet kunt zien dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

  Als u onlangs in dienst bent gekomen zijn uw gegevens nog niet doorgegeven aan het pensioenregister. We doen maar één keer per kwartaal een upload naar het pensioenregister.

 • Kan ik mijn pensioenopbouw voortzetten als ik niet meer werk bij Mediahuis NL?

  Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om uw pensioenopbouw na uitdiensttreding voort te zetten. U moet dit binnen 9 maanden na uitdiensttreding aangeven. Bij de stukken van het fonds die u na uitdiensttreding ontvangt zit een formulier om dit aan te geven.

 • Waarom wijkt op mijn Uniform Pensioenoverzicht de toetredingsdatum tot het pensioenfonds af van de datum van indiensttreding?

  Tot 1 januari 2007 gold dat een werknemer pas vanaf 25 jaar kon deelnemen aan het Mediahuis Nederland Pensioenfonds. Alleen als deze jonger was dan 25 jaar en al getrouwd of samenwonend (met notariële overeenkomst) werd hierop een uitzondering gemaakt. Ook kan het zijn dat het bedrijf waar u nu werkt pas later is toegetreden tot het pensioenfonds.

 • Wanneer ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht?

  U ontvangt een Uniform Pensioen Overzicht (UPO):

  –  Als u werkt bij Mediahuis NL of bij een van de andere bedrijven die bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) zijn aangesloten, ontvangt u elk jaar in september een UPO;

  –  Als u vertrekt bij Mediahuis NL of bij een van de aangesloten bedrijven dan ontvangt een UPO. Daarna ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO, mits u verzekerd bent bij Mhpf;

  – Bent u een ex-werknemer maar nog wel verzekerd bij Mhpf dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO;

  – Bent u met pensioen? Dan ontvangt u ieder jaar een UPO.

  Ex-werknemers ontvangen ook elk jaar een UPO omdat wijde UPO niet digitaal kunnen verstrekken.

  De meest recente UPO is in 2020 verstrekt.

 • Wanneer start mijn pensioenopbouw bij dit pensioenfonds?

  De pensioenopbouw start vanaf de dag dat uw arbeidsovereenkomst van kracht wordt. Dus vanaf de datum dat u in dienst bent getreden.

 • Als ik parttime werk wat is dan het verschil tussen dienstjaren en deelnemersjaren?

  Als u parttime werkt, verschilt het aantal dienstjaren op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van het aantal deelnemersjaren bij Mhpf.

  Voorbeeld: als u 50% werkt met 18 deelnemersjaren, dan bedraagt het aantal dienstjaren op uw UPO 9.

 • Wat zijn omrekenfactoren?

  Omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen daardoor elk jaar wijzigen. Ze zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Uw pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren hier.

 • Waarvoor gebruiken we de omrekenfactoren?

  De meeste deelnemers aan deze pensioenregeling hebben pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioenleeftijden: 65 en 67 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken we omrekenfactoren. Met deze factoren kunnen we de verschillende `pensioenpotjes´ dus omrekenen naar uw gewenste pensioenleeftijd. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds ook omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

 • Wanneer wijzigen de omrekenfactoren?

  De omrekenfactoren worden elk jaar op 1 januari vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

 • Geldt uw huidige pensioenberekening ook onder het nieuwe pensioenstelsel?

  Uw pensioenberekening kan nu geen rekening houden met het nieuwe pensioenstelsel. De berekening wordt onder uw huidige pensioenregeling gemaakt. Kijk hier voor de pensioenregelingen van Mediahuis Nederland en Keesing.

  Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Uiteraard zal Mhpf u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

   

Partnerpensioen

 • Hoe staat het met mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga?

  Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Mediahuis NL of bij een van de andere bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds aangesloten bedrijven, dan is uw partner verzekerd van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

  Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de Mediahuis pensioenregeling die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

  NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis NL wel partnerpensioen opgebouwd. Dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

 • Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner?

   Vanaf 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenaanspraken bij echtscheiding. In deze wet is geregeld dat partners bij een echtscheiding of scheiding van ’tafel en bed’ aanspraak maken op 50% van elkaars opgebouwde ouderdomspensioen. Om aanspraak te maken op dit deel van het pensioen van de partner moeten de partners een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder van de partner met gebruik van een vereveningsformulier.

 • Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een partnerpensioen als mijn ex-partner komt te overlijden?

  Als uw ex-partner bij het fonds pensioen heeft opgebouwd tijdens de huwelijkse periode heeft u recht op partnerpensioen tot de datum van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Over de hoogte heeft u in het verleden een schrijven gehad. Als uw ex-partner komt te overlijden, ontvangt u van het pensioenfonds een nabestaandenpensioen, levenslang, tenzij u beiden afstand heeft gedaan middels een echtscheidingsconvenant. Hier vindt u het vereveningsformulier.

 • Ik ben met mijn huidige partner getrouwd na mijn pensionering. Heeft mijn partner dan recht op partnerpensioen?

  Wanneer u getrouwd bent na uw pensionering dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

 • Wat gebeurt er met het gespaarde partnerpensioen als ik bij mijn pensionering geen partner heb?

  Uw opgebouwde partnerpensioen zal dan automatisch worden omgezet in extra ouderdomspensioen (OP). De meest recente uitruilfactoren vindt u in de omrekenfactoren.

   

   

Begrippen

 • Wat is een toeslag (indexatie)?

  Toeslag verlenen (indexatie) is het verhogen van uw pensioenopbouw met een percentage van de inflatie die in een bepaald jaar wordt gemeten. De toeslag (indexatie) ofwel inflatieaanpassingen zijn van groot belang voor uw pensioenopbouw. Inflatie vermindert de waarde van het geld en dus ook van uw pensioenaanspraken. Door uw pensioenaanspraken te verhogen met een inflatiepercentage behoudt uw pensioenaanspraak zijn koopkracht. De inflatietoekenning vindt plaats indien de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. De inflatietoekenning is dus voorwaardelijk en geldt voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

 • Wat is franchise?

  De franchise ofwel AOW-franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Er wordt namelijk in de pensioenopbouw rekening gehouden met het feit dat u na uw pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een AOW-uitkering. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden dan zou u na uw pensioenleeftijd (dit is de AOW-leeftijd) te veel pensioen ontvangen in vergelijking met uw werkzame periode.

 • Wat is loonheffingskorting?

  Als u pensioen ontvangt van Mhpf houdt het fonds daarop loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

  Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

  U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.