Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen?

Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij Mediahuis NL werkt of bij een van de andere ondernemingen die bij Mhpf zijn aangesloten.

Wordt u arbeidsongeschiktheid en wordt uw dienstverband (gedeeltelijk) beëindigd? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf over het deel dat u arbeidsongeschikt bent geen premie meer.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op laag 3 en klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u van Mhpf geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Uw werkgever heeft een aparte pensioenregeling afgesloten bij Centraal Beheer Pensioenen voor als uw meer dan € 85.711 (2024) verdient.

Werkt u niet meer bij Mediahuis NL of bij een van de bij Mhpf aangesloten ondernemingen en u overlijdt? Dan krijgt uw partner niet in alle gevallen een partnerpensioen van Mhpf.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

1.  AOW: dit pensioen ontvangt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

2.  Pensioen bij Mhpf. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever Mediahuis NL. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

3.  Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u uiteindelijk zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dit doet u niet over uw hele bruto loon. Ten eerste bouwt u pensioen op over uw vaste salaris tot maximaal € 85.711,- (2024). En ten tweede houdt het pensioenfonds rekening met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Dit deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. De franchise voor 2024 bedraagt € 15.000. Over het gemaximeerde bruto loon min de franchise bouwt u bij MH NL jaarlijks 1,55% en bij Keesing jaarlijks 1,55% aan pensioen op.

De pensioenpremie bedraagt voor MH NL 25% en voor Keesing 21,9%. Bij Mhpf betaalt u zelf een derde van de premie (voor MH NL 8,33% en Keesing 7,3%) en uw werkgever twee derde (voor MH NL 16,67% en voor Keesing 14,6%). De pensioenpremie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Maakt u dan gebruik van de Pensioenvergelijker.

Het is mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen op te bouwen via uw werkgever bij Centraal Beheer Pensioenen.

Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Wilt u eerder met pensioen? Dit moet u 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreekt u dit met het pensioenfonds en uw werkgever.

Mhpf kent de mogelijkheid om de pensioendatum uit te stellen naar maximaal 5 jaar na ingang AOW datum.

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dit kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt u uw partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen? Dit kan op het moment dat u met pensioen gaat.

Wilt als gepensioneerde beginnen met een hoger pensioen en daarna een lager bedrag ontvangen? Of wilt u eerst een lager pensioen en daarna een hoger bedrag ontvangen?

Dit kan beide. U kunt deze keuze maken op het moment dat u met pensioen gaat.

Als u besluit meer of minder uren te gaan werken, dan heeft dit gevolgen voor de opbouw van uw pensioen.

U kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Deze mogelijkheid heeft u vanaf het moment dat u 55 jaar wordt en houdt in dat u in gedeeltelijk gaat werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. Dit moet u minstens drie maanden van tevoren aan Mhpf doorgeven.

Hoe zeker is uw pensioen?

Het is mogelijk dat Mhpf uw pensioen niet met de prijsstijgingen mee kan laten groeien. Mhpf heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s en veranderde omstandigheden:

– Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Daardoor moet het pensioen langer worden uitbetaald;

– Een lage rente maakt dat het vermogen van Mhpf minder snel groeit. Daardoor heeft het pensioenfonds meer geld in kas nodig om de pensioenen later te kunnen uitbetalen;

– De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Mhpf streeft ernaar uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening  (indexatie). Dit kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De afgelopen drie jaren heeft Mhpf de volgende toeslagen verleend:

Jaar             Toeslag     Stijging van de prijzen

2024              0.00%           -0.4%

2023              14.33%       14.33%

2022              3.42%         3.42%

2021              0.00%         1.20%

2020             0.00%         2.70%

2019              0,33%         2,10%

2018              0,15%         1,33%

 

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Als Mhpf met een tekort wordt geconfronteerd, worden – indien nodig – één of meer van deze maatregelen genomen:

– er wordt geen toeslag verleend op uw pensioen. Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen;

– uw premie gaat omhoog;

– uw pensioen gaat omlaag. Mhpf streeft ernaar dit te voorkomen.

Welke kosten maakt Mhpf? 

Mhpf maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

–  kosten voor de administratie;

–  kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en incasso van de premies;

–  kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Voor inkomende waardeoverdrachten vindt u hierbij het Waardeoverdrachtformulier.

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u gaat trouwen, samenwonen (met notariële akte) of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat scheiden of de samenlevingsovereenkomst of het geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid wanneer uw pensioen ingaat. Bijvoorbeeld als u kiest voor het vervroegen van de ingang van uw pensioen of het toepassen van een hoog/laag-constructie op uw pensioenuitkering.

Bekijkt u eens per jaar hoeveel pensioen en AOW u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Contact

Voor al uw vragen over uw pensioenregeling staan de medewerkers van het Mhpf pensioenbureau voor u klaar. U kunt een e-mail sturen naar info@mhpf.nl of bellen naar 088-8241500.

Indien u een klacht heeft, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van Mhpf: Klachtenreglement 2024

 

 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever bouwt u bij Mhpf ouderdomspensioen op. Dit ouderdomspensioen ontvangt u vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd tenzij u uw pensioen vervroegt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Klik hier om te kijken wanneer u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Mhpf is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. De pensioenregeling houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw pensioengevend salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks bij MH NL 1,55% en bij Keesing 1,55% aan ouderdomspensioen op.

Voorbeeld

Stel: u verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000. U bouwt in dat jaar 1,55% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 155 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslagen of kortingen.

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij Mediahuis NL werkt of bij een van de andere ondernemingen die bij Mhpf zijn aangesloten, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen een wezenpensioen. Het partnerpensioen zal worden uitbetaald als u komt te overlijden en uw partner nog leeft. Zolang uw partner leeft zal deze dit pensioen blijven ontvangen.

Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, of – wanneer het kind studeert – tot uiterlijk het 27e jaar. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: het partnerpensioen en het wezenpensioen tot en met 2016 zijn opgebouwde rechten en blijven staan bij Mhpf, ook wanneer u niet meer in dienst bent bij Mediahuis NL. Vanaf 2017 is er geen aangroei meer van het partnerpensioen.

Bij uitdiensttreding wordt een deel van het ouderdomspensioen automatisch uitgeruild voor een partnerpensioen tot een hoogte van 70% van het ouderdomspensioen. U en uw partner kunnen ervoor kiezen dat deze uitruil niet automatisch gebeurt. Zij moeten hiervoor dan wel een verklaring ondertekenen.

Als u overlijdt heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet uw partner in Nederland hebben gewoond én nog niet de AOW-leeftijd te hebben bereikt. Bovendien moet de partner aan een van de volgende voorwaarden voldoen: deze moet zorgen voor een kind jonger dan 18 jaar of meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn. Sommige andere inkomsten van de partner worden verrekend met een ANW-uitkering. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als u vanaf 2017 niet meer in dienst bent bij Mediahuis NL of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven dan bouwt u geen partnerpensioen meer op.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u voor dit deel zelf nog premie betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen goed in kaart brengt. Elk jaar vraagt Mhpf aan u om aan te geven of u nog steeds arbeidsongeschikt bent en in welke mate. Meer informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen kunt u vinden in artikel 13 van het pensioenreglement.

 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klikt u dan door naar het Mhpf pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling zorgt niet voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er niet zonder meer een partnerpensioen verzekerd

In de pensioenregeling 2017 van Mhpf is alleen partnerpensioen verzekerd zolang u bij Mediahuis NL of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten ondernemingen werkt. Bij uitdiensttreding wordt een deel van het ouderdomspensioen automatisch uitgeruild voor een partnerpensioen ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen. U en uw partner kunnen aangeven het ouderdomspensioen niet automatisch te willen uitruilen voor partnerpensioen. U dient hiervoor beiden een verklaring te ondertekenen. Dit betekent dat er dan geen partnerpensioen voor uw partner is vanaf het moment dat u uit dienst bent.

De vóór 2017 opgebouwde rechten voor het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen blijven bij Mhpf staan.

Bij pensionering heeft u opnieuw de mogelijkheid te kiezen voor het al dan niet verzekeren van een partnerpensioen. Voor meer informatie zie “Welke keuzes heeft u zelf?”

Hoe bouwt u pensioen op?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijkt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijkt u voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op de website van de SVB.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen. Zie voor meer informatie de website van de SVB.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Mhpf. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het te bereiken pensioen op AOW-gerechtigde leeftijd als u tot dat moment pensioen bij Mhpf zou blijven opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens over het partner- en wezenpensioen. Dit is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijkt u ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad. Ook staat hier uw AOW vermeld.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. U kunt zo’n aanvulling regelen bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Het pensioen dat u in een jaar opbouwt, is gekoppeld aan het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. Uw uiteindelijke pensioen is een afspiegeling van wat u gemiddeld heeft verdiend in de jaren waarin u aan de pensioenregeling deelnam.

De pensioenregeling verstaat onder pensioengevend salaris: twaalfmaal het vaste voltijd bruto salaris inclusief vakantiegeld. Over uw pensioengevend salaris tot maximaal € 85.711 minus de franchise bouwt u 1,55% bij MH NL en 1,55% bij Keesing aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele toeslagen of kortingen. Dit wordt middelloonregeling genoemd. Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt u dit pensioenbedrag elk jaar (verdeeld over twaalf gelijke maandelijkse termijnen) zo lang u leeft.

Opbouwpercentage en franchise

De franchise is ingesteld omdat rekening wordt gehouden met de AOW die u van de overheid ontvangt als u de AOW- gerechtigde leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. De franchise bedraagt  € 15.000 in 2024. U bouwt jaarlijks bij MH NL 1,55% en bij Keesing 1,55% ouderdomspensioen op over uw pensioengevend salaris minus de franchise.

Voorbeeld

Stel u verdient in een bepaald jaar € 25.000. De franchise is €15.000. U bouwt dan in dat jaar 1,55% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van €10.000. Dat is € 155. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele toeslag (indexatie).

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt 1/3 deel en uw werkgever betaalt 2/3 deel. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2024 is de premie die u betaalt 8,33% bij MH NL en 7,3% bij Keesing van uw pensioengrondslag. Uw werkgever betaalt 16,67% bij MHNL en 14,6% bij Keesing. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Extra pensioen opbouwen

Het is mogelijk om, naast uw verplichte pensioenopbouw, vrijwillig extra pensioen op te bouwen via uw werkgever bij Centraal Beheer Pensioenen. Vanuit uw persoonlijk keuzebudget (PKB) kunt u extra geld inleggen. Er is geen minimumbedrag. Wel een maximum bedrag dat wordt bepaald door de fiscale ruimte voor pensioen. De fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat u wettelijk maximaal belastingvrij aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat u daadwerkelijk opbouwt.

Pensioenvergelijker

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klikt u dan door naar de pensioenvergelijker.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling overgaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. Dit wordt  waardeoverdracht genoemd. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hierover vooraf goed informeren.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Mhpf en wordt het vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Mhpf en u bouwt uw pensioen verder op in de regeling van uw nieuwe werkgever. Waardeoverdracht van uw oude naar uw nieuwe pensioenfonds wordt door uw nieuwe pensioenfonds aangevraagd.

Ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen

Wellicht wilt u meer pensioen regelen voor uw partner. Dit kan vooral interessant zijn als het partnerpensioen lager uitvalt dan 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als gevolg van een eerdere scheiding.

Bij uw uitdiensttreding en pensionering wordt automatisch al een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Het totale partnerpensioen mag echter door uitruil nooit hoger worden dan 70% van het resterende ouderdomspensioen.

Let op: de uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen of wanneer u eerder uit dienst gaat. Als u eenmaal gekozen heeft voor uitruil kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

Partnerpensioen uitruilen voor ouderdomspensioen

Er kunnen redenen zijn waarom u het eventuele partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of heeft u geen partner (meer). Wanneer u geen partner heeft, wordt het eventuele partnerpensioen automatisch omgezet in ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft voor uitruil dan kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wel een partner heeft, moet deze het wel eens zijn met de keuze.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden onder artikel 6 van het Mhpf pensioenreglement.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op uw 67e jaar kunt u ervoor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen.

Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. Als u meer wilt weten over het eerder met pensioen gaan kunt u ons een mail sturen naar info@mhpf.nl.

Bij Mediahuis NL kunt u langer doorwerken dan uw AOW-gerechtigde leeftijd. De ingangsdatum van uw ouderdomspensioen mag volgens het pensioenreglement tot maximaal vijf jaar uitgesteld worden tot na uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Beginnen met een lager of hoger pensioen

Indien u verwacht dat u de eerste jaren na uw pensionering meer inkomen nodig heeft – u wilt bijvoorbeeld gaan reizen of uw huis opknappen – dan kan dit worden geregeld. Uw pensioenuitkeringen kunnen gedurende een periode van vijf of tien jaar aansluitend op de pensioeningangsdatum hoger zijn dan in de periode daarna. Andersom is het ook mogelijk als u bijvoorbeeld na uw pensionering nog blijft werken. U kunt hier echter niet onbeperkt in variëren. De laagste uitkering mag niet minder zijn dan 75% van de hoogste uitkering.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kunt u dit niet meer veranderen.

Meer of minder gaan werken

Als u besluit meer of minder uren te gaan werken, dan heeft dit gevolgen voor de opbouw van uw pensioen. Als u in deeltijd gaat werken, dan wordt uw pensioenopbouw gekoppeld aan het deeltijdpercentage waarin u werkt. Bijvoorbeeld als u 60% van een fulltime dienstverband werkt, dan bouwt u ook 60% op van het pensioen dat u anders zou opbouwen bij een fulltime dienstverband.

Als u eerst fulltime werkte en daarna een aantal jaren in deeltijd, zal uw totale pensioenopbouw lager zijn dan wanneer u tot het eind van uw loopbaan fulltime was blijven werken. Het omgekeerde is ook van toepassing. Als u eerst parttime werkte en daarna fulltime, neemt uw pensioenopbouw toe. Dit is ook het geval als u in deeltijd blijft werken, maar uw deeltijdpercentage toeneemt.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s loopt u?

De opbouw van uw pensioen en de uitbetaling ervan als u met pensioen bent gegaan, beslaat vaak een lange periode. Tussen het moment dat u de eerste keer pensioenpremie betaalt en de laatste keer dat u een pensioenbetaling ontvangt kan soms wel 80 jaar zitten.

Het is duidelijk dat er in zo’n lange periode van alles verandert in de wereld en er kunnen risico’s ontstaan die uw pensioen aantasten. Dit kan ertoe leiden dat uw pensioen lager uitvalt dan waarop u had gerekend.

Mhpf probeert zo goed mogelijk op dergelijke pensioenrisico’s voorbereid te zijn. Een voorbeeld is de snelle stijging van de levensverwachting. We worden namelijk steeds ouder. En die stijging bleek groter te zijn dan waarmee rekening was gehouden. Als de deelnemers in het pensioenfonds gemiddeld genomen ouder worden, betekent dit ook dat er langer pensioen moet worden betaald. En dus moet Mhpf meer geld in kas hebben dan waar eerst rekening mee werd gehouden.

Heel belangrijk voor de ontwikkeling van de waarde van uw pensioen is de rente. Pensioenuitvoerders, en dus ook Mhpf, berekenen regelmatig hoeveel geld ze in kas moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de rente is, hoe minder geld er in kas hoeft te zijn. Immers, ieder jaar wordt er rente over het vermogen van Mhpf ontvangen en hoe hoger de rente is, hoe sneller het vermogen groeit. Maar nu is er juist sprake van een lange periode van heel lage rente. En dus moet Mhpf meer geld in kas hebben om de pensioenen later te kunnen uitbetalen. Als de rente laag is, dan maakt dit de pensioenen dus duurder.

Het vermogen van Mhpf wordt belegd. Ook de resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen. Dit is een van de redenen waarom Mhpf de beleggingen spreidt over meerdere beleggingssoorten. Winst op de ene soort beleggingen kan dan verlies op een van de andere goedmaken. Mhpf kan beleggingsrisico’s ook afdekken en dit wordt voor een deel ook gedaan. Maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Mhpf rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Mhpf moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

Waardevast pensioen

Het is voor u van groot belang dat u straks met uw pensioen dezelfde dingen kunt doen als nu. Met €100 die u nu heeft, zult u over bijvoorbeeld tien jaar minder kunnen kopen. Dit wordt inflatie genoemd. Om uw pensioen waardevast te houden, probeert Mhpf het opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen met het inflatiepercentage. Er wordt dan een toeslag gegeven op uw pensioen (indexatie). Maar u heeft hier geen recht op. Ook op de lange termijn is het niet zeker of en in welke mate een toeslag op uw pensioen kan worden gegeven. U betaalt namelijk geen premie voor deze toeslagverlening en ook heeft Mhpf geen pensioenreserve voor prijsindexaties.

Ieder jaar bepaalt het bestuur van het pensioenfonds op basis van het toeslagbeleid of een toeslag kan worden verleend. Ook wordt dan gekeken of de al ingegane pensioenen (ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioenen) aan de prijsindex kunnen worden aangepast. Het is dus geen recht. Evenmin zijn uw opgebouwde pensioenaanspraken onvoorwaardelijk toegekend. Er moet voldoende geld in kas zijn om een toeslag te kunnen geven. Indien er onvoldoende geld in kas is en alle andere mogelijkheden om de financiële positie van het fonds te verbeteren zijn uitgeput, dan kan het zelfs voorkomen dat er gekort moet worden op de pensioenaanspraken die u heeft opgebouwd. De afgelopen tien jaren heeft Mhpf de volgende toeslagen toegekend:

Jaar*                 Toeslag             Stijging van de prijzen

2024                      0.0%              -0.4%

2023                  14.33%              14.33%

2022                  3.42%                3.42%

2021                   0.00%               1.20%

2020                   0.00%               2.70%

2019                   0.33%               2.10%

2018                   0.15%               1.33%

2017                   0.00%               0.42%

2016                   0.00%               1.40%

2015                   0.00%               0.88%

2014                   0.00%               2.45%

 

 

*De gegevens over prijsstijgingen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

 

Als er een tekort is

Het kan dus gebeuren dat Mhpf, ondanks alle voorzorgen, te weinig geld heeft om op de lange termijn alle pensioenen uit te kunnen betalen. Dan moet er iets gebeuren. Mhpf heeft de taak om zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. De premie kan worden verhoogd, er kan besloten worden om geen toeslag te verlenen en zelfs kan de pensioenopbouw worden verlaagd. Een combinatie van deze opties is ook mogelijk en er zijn nog meer keuzes mogelijk. In het uiterste geval kan Mhpf besluiten uw opgebouwde pensioen en zelfs uw pensioenuitkering te verlagen. Gelukkig heeft Mhpf deze maatregel nog nooit hoeven nemen.

Mhpf werkt met een herstelplan met daarin een zogenaamde kritische dekkingsgraad. Zolang Mhpf daarboven blijft, hoeft het de pensioenen niet te korten. Per 1 januari 2020 lag die kritische dekkingsgraad op 90,0%. In 2021 op 86,9%.

Verder zijn er Europese regels die voorschrijven dat als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar achtereen beneden 104,1% ligt, er eveneens gekort zou moeten worden. Per 1 januari 2020 lag die kritische dekkingsgraad op 90,0%. In 2021 op 86,9%.

De financiële positie van Mhpf kunt u vinden op de Mhpf website en in het Mhpf jaarverslag.

Welke kosten maken wij?

Kosten Mhpf

Mhpf maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor de pensioenuitvoering. Hieronder vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook maakt Mhpf kosten voor de communicatie met alle deelnemers, zoals voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Daarnaast zijn er kosten voor het vermogensbeheer. Hierbij kunt u denken aan beleggingskosten, zoals voor beleggingsactiviteiten die voor ons door derden worden uitgevoerd. Ook hebben wij te maken met transactiekosten zoals die door de beurs in rekening worden gebracht bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het Mhpf jaarverslavindt u een specificatie van de kosten die het pensioenfonds maakt.

 

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van werkgever

Als u van werkgever verandert en vervolgens naar een andere pensioenregeling overgaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht kunt u aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Na overeenstemming betaalt u geen premie meer aan Mhpf en bouwt u uw pensioen verder op in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Informeert u zich vantevoren goed over de mogelijkheid van waardeoverdracht. Of dit een goede keuze is, hangt onder meer af van de financiële positie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u niet kiest voor waardeoverdracht, dan blijven uw pensioenrechten staan bij Mhpf. Vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd worden die vervolgens aan u uitbetaald.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35%  arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u voor dat deel zelf nog premie betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeids-ongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Elk jaar vragen wij aan u om aan te geven of u nog steeds arbeidsongeschikt bent en in welke mate. Meer informatie over arbeids-ongeschiktheid en pensioen vindt u in artikel 4 punt 3 van het pensioenreglement.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

De pensioenregeling van Mhpf maakt geen onderscheid tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. U dient wel goed te controleren of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Bent u van mening dat het partnerpensioen niet voldoende is, dan kunt u iets extra’s regelen.

Let op: als u ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Als u met uw partner een samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten en u wilt een partnerpensioen verzekeren, dan moet u zelf uw partner aanmelden bij Mhpf. Hiervoor dient u een kopie van de samenlevingsovereenkomst die opgesteld is bij een notaris, mee te sturen.

U kunt de precieze voorwaarden nalezen in het Mhpf pensioenreglement.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Het hiervoor benodigde formulier kunt u hier downloaden.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Zij moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Dit gebeurt automatisch, dus u hoeft hiervoor niets te doen. Als uw ex-partner echter afstand doet van het recht op partnerpensioen dan moet u Mhpf wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden die in bezit zijn van een bij de notaris afgesloten samenlevingsovereenkomst hebben recht op dit partnerpensioen.

Als u verhuist naar het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland dient u dit aan Mhpf te melden. U kunt ook met het pensioenbureau bespreken wat hiervan de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Mhpf daarover informeren (info@mhpf.nl).

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen goed in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Als u uit dienst gaat bij MediahuisNL of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten ondernemingen stellen zij Mhpf hiervan van op de hoogte.

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid, kunt u contact opnemen met het Mhpf pensioenbureau. U kunt een e-mail sturen naar info@mhpf.nl of bellen naar telefoonnummer 088- 8241500.
Keuzemogelijkheden zijn bijvoorbeeld over het vervroegen of uitstellen van de ingang van uw pensioen of het toepassen van een hoog/laag- constructie op uw pensioenuitkering.

Mijnpensioenoverzicht.nl

U kunt zelf bekijken hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Contact

Voor al uw vragen over uw pensioenregeling staan de medewerkers van het Mhpf pensioenbureau voor u klaar. U kunt een e-mail sturen naar info@mhpf.nl of bellen naar 088-8241500.

Indien u een klacht heeft, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van Mhpf: Klachtenreglement 2024.

Laag 3 van Pensioen 1-2-3 bestaat uit documenten (zie de tabel hieronder) die de deelnemer gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder.

Beschikbare documenten

Uitvoeringsovereenkomst Mhpf – KMG 2024-2027
Uitvoeringsovereenkomst Mhpf – MH NL 2022-2024