Wat moet ik doen?

 • Waardeoverdracht

  Nadat u bent begonnen bij uw nieuwe werkgever kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Deze pensioenuitvoerder zal vervolgens bij Mhpf uw opgebouwde pensioenaanspraken opvragen. Aan de hand daarvan ontvangt u een offerte voor de waardeoverdracht. Als u hiervoor kiest, vervallen uw aanspraken bij Mhpf.

  Een aantal voor- en nadelen van waardeoverdracht:

  + Alle pensioenrechten die u bij verschillende pensioenfondsen heeft opgebouwd, kunt u onderbrengen in één pensioenfonds. Alles overzichtelijk in één fonds;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een hogere dekkingsgraad, waardoor de kans op indexatie toeneemt;

  + Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een betere pensioenregeling;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een lagere dekkingsgraad;

  – Het pensioenfonds van de nieuwe werkgever heeft een soberder pensioenregeling;

  – Het nieuwe pensioenfonds is een verzekeraar die uw pensioenaanspraken in een kapitaalverzekering onderbrengt. Met dit kapitaal moet u als u met pensioen gaat uw pensioenaanspraken inkopen.

 • Afkoop

  Als u uit dienst gaat, informeert Mhpf u over de mogelijkheid van afkoop.We spreken van een klein pensioen wanneer het bedrag dat na pensionering per jaar uitgekeerd wordt, onder € 592,51 (2024) ligt. De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari 2019 van kracht. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 (2024) per jaar en u neemt dit niet mee naar uw nieuwe pensioenregeling?

  De nieuwe wet bepaalt dat oud-werknemers hun kleine pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt, niet meer kunnen afkopen. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

  1. De pensioenuitvoerder van de oud-werknemer mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar minimaal vijf keer niet is gelukt om dit over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder;
  2. De pensioenuitvoerder van de (oud-)werknemer mag een klein pensioen afkopen als deze met pensioen gaat.

  Sommige pensioenuitvoerders maken namelijk geen gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen en actief over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Mhpf heeft ervoor gekozen dit wel te doen.

 • Partnerpensioen uitruilformulier

  Als u niet wilt dat automatisch een deel van uw ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen dan kunt u dit Mhpf laten weten door het Partnerpensioen uitruilformulier in te vullen. U en uw partner moeten dit beiden ondertekenen. U krijgt dit formulier automatisch van het fonds als u uit dienst gaat.

 • Eerder of later met pensioen

  Kiest u ervoor uw pensioen eerder te laten ingaan, of wilt u de eerste jaren genieten van een hoger pensioen en daarna van een lager? Mhpf geeft u graag informatie hierover zodat u een keuze kunt maken die het best bij uw specifieke situatie past. U kunt ons hiervoor mailen, bellen of bij ons langskomen.

 • Pensioen voor ZZP'ers

  Als u na uitdiensttreding bij Mediahuis Nederland (voorheen TMG) ZZP’er bent geworden, kunt u ervoor kiezen nog eens gedurende tien jaar pensioen op te bouwen bij Mhpf. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

  Zo moet u binnen negen maanden na de datum van uitdiensttreding de aanvraag hiervoor schriftelijk bij Mhpf indienen.

  Vervolgens wordt u gevraagd na drie jaar een bewijs van winst uit onderneming aan Mhpf te tonen, waaruit blijkt dat u als ZZP’er werkzaam bent. Dit is nodig, opdat u ook de zeven jaar daarna van de regeling gebruik kunt maken.

Als u uit dienst gaat bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bedrijven die aangesloten zijn bij Mhpf, heeft dit bijna altijd gevolgen voor uw pensioen . Hier kunt u lezen waar u aan moet denken en welke mogelijkheden er zijn.

Ouderdomspensioen

Als u niet meer werkt bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, stopt ook de opbouw van uw ouderdomspensioen bij Mhpf. Wel kan uw pensioen nog hoger worden door toekomstige toeslag (indexatie). Elk jaar besluit het fonds namelijk of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om een toeslag op uw pensioen te geven. Die toeslag is bedoeld om uw pensioenrechten aan te passen aan de inflatie (procentuele stijging van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)).

 Nieuwe baan en waardeoverdracht

Als u van werkgever wisselt, verandert u meestal ook van pensioenfonds. U kunt uw opgebouwde pensioenaanspraken laten overdragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit wordt pensioen- of waardeoverdracht genoemd.

Afkoop

Als u uit dienst gaat, informeert Mhpf u over de mogelijkheid van afkoop. We spreken van een klein pensioen wanneer het bedrag dat na pensionering per jaar uitgekeerd wordt, onder € 592,51 (2024) ligt. De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari 2019 van kracht. Is uw opgebouwde pensioen lager dan € 592,51 (2024) per jaar en u neemt dit niet mee naar uw nieuwe pensioenregeling?

De nieuwe wet bepaalt dat oud-werknemers hun kleine pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt, niet meer kunnen afkopen. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

 1. De pensioenuitvoerder van de oud-werknemer mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar minimaal vijf keer niet is gelukt om dit over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder;
 2. De pensioenuitvoerder van de (oud-)werknemer mag een klein pensioen afkopen als deze met pensioen gaat.

Sommige pensioenuitvoerders maken namelijk geen gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen en actief over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Mhpf heeft ervoor gekozen dit wel te doen.

Partnerpensioen op risicobasis

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, dan is uw partner verzekerd van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de pensioenregeling van Mediahuis Nederland die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd. Dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

Eerder of later met pensioen

Als uw stopt met werken bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven is het een goed moment om na te denken over uw pensioen. Zo is het mogelijk om uw ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan wel lager, omdat uw pensioen immers over langere tijd uitgekeerd wordt. Ook kunt u de hoogte van uw pensioenuitkering variëren. Bijvoorbeeld eerst een aantal jaren een hoger pensioen ontvangen als u bijvoorbeeld nog hoge kosten heeft als gevolg van een hypotheekschuld, en daarna een lager pensioen. Of omgekeerd, eerst een lager pensioen ontvangen als u bijvoorbeeld een partner heeft die nog werkt en daarna een hoger pensioen.

Pensioen voor ZZP’ers

Als u na uitdiensttreding bij Mediahuis Nederland (voorheen TMG) ZZP’er bent geworden, kunt u ervoor kiezen nog eens gedurende tien jaar pensioen op te bouwen bij Mhpf. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Zo moet u binnen negen maanden na de datum van uitdiensttreding de aanvraag hiervoor schriftelijk bij Mhpf indienen.

De pensioenpremie die u maandelijks moet betalen, wordt berekend op basis van uw pensioengrondslag die geldt op het moment van uitdiensttreding. De totale pensioenpremie bedraagt 21,9% van de pensioengrondslag die het laatst bij u bekend is. De pensioenpremie die u maandelijks moet afdragen, bestaat dan uit het werknemersgedeelte (7,3%), alsook uit het werkgeversgedeelte (14,6%). Bij de afdracht van de maandelijkse pensioenpremie dient u één maand vooruit te betalen.

Vervolgens wordt u gevraagd na drie jaar een bewijs van winst uit onderneming aan Mhpf te tonen, waaruit blijkt dat u als ZZP’er werkzaam bent. Dit is nodig, opdat u ook de zeven jaar daarna van de regeling gebruik kunt maken.

Jaarlijks ontvangt u van Mhpf een Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Voortzetting van uw deelnemerschap in het pensioenfonds na beëindiging van uw dienstbetrekking kunt u nalezen in artikel 20 van het pensioenreglement.