Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet verhoogt, vragen gesteld:

Meet het CBS wel alle inflatie?

Het CBS zelf publiceert nog steeds nieuwsberichten dat er inflatie is, en Mhpf zegt van niet?

Als de accijns op benzine weer stijgt, loopt onze koopkracht toch terug?

Het pensioenfonds staat er financieel goed voor, dan kunnen de pensioenen toch omhoog?

Gaat Mediahuis het pensioenfonds niet afromen als de buffers hoog blijven?

Meet het CBS wel alle inflatie?

Ja, de inflatiemaatstaf die Mhpf hanteert, de Prijsindex alle bestedingen, meet alle inflatie, ook die van energie en brandstoffen. Er is een variant van deze index waarin bijvoorbeeld verhogingen van accijnzen en energiebelastingen niet meetellen, maar Mhpf hanteert die variant niet.

Het CBS publiceert zelf nog steeds nieuwsberichten dat er inflatie is.

Dat klopt. Het CBS publiceert maandelijks een inflatiecijfer, en daarnaast jaarcijfers over heel 2023. Mhpf hanteert de CBS Prijsindex Alle Bestedingen van oktober 2023 ten opzichte van oktober 2022, en over die periode was de jaarmutatie -0,4%. Het cijfer van november ten opzichte van een jaar eerder kan weer totaal anders zijn.

Sommige andere pensioenfondsen gebruiken een andere periode, bijvoorbeeld september tot september. Die fondsen gaven dit jaar wel een verhoging, maar verhoogden in 2023 de pensioenen juist minder. Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is de totale verhoging bij Mhpf bovengemiddeld geweest ten opzichte van andere pensioenfondsen.

Er ontstaat nog steeds nieuw inflatie, bijvoorbeeld door accijnsverhogingen op benzine.

Ook dat klopt, en ook accijnsverhogingen, een hoger vastrecht op bijvoorbeeld de levering van gas en elektriciteit, gemeentelijke belastingen en waterschapslasten zitten allemaal verwerkt in de CBS-cijfers. Die zorgen in 2024 mogelijk voor inflatie. Mhpf kan die inflatie niet “vooruit” compenseren, maar alleen achteraf.

Het pensioenfonds staat er goed voor, dan kunnen de pensioenen toch omhoog?

Er is in Nederland strenge fiscale wetgeving. Die schrijft voor dat pensioenfondsen pensioenen alleen mogen verhogen als compensatie voor opgetreden inflatie.

Als de buffers zo hoog zijn, gaat Mediahuis die dan afromen?

Het pensioenfonds en de onderneming Mediahuis staan volledig los van elkaar. Het pensioenfonds mag de pensioenpremies niet verlagen als het goed gaat met het fonds. Mhpf moet elk jaar bewijzen dat het aan de wettelijke normen voor een kostendekkende pensioenpremie voldoet.

Verder belegt het pensioenfonds niet in de onderneming Mediahuis, en leent het geen geld uit aan Mediahuis.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer