Op de gepensioneerdendag stelden aanwezigen verschillende vragen over de veranderingen als gevolg van de Wet toekomst pensioenen.  Hier kunt u de belangrijkste vragen en de antwoorden erop lezen.

1. Wie bepaalt de nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen?

Net als in het huidige stelsel wordt de pensioenregeling opgesteld door het pensioenfonds. Veel belangrijke keuzes worden echter door werkgevers en ondernemingsraden gemaakt. Zoals de keuze tussen wel of niet invaren in het nieuwe stelsel, de keuze voor een solidaire of een flexibele premieregeling en de verdeling van de buffer bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Die keuzes hebben voor iedere deelnemer gevolgen, dus ook voor u.

2. Hoe groot zijn de schommelingen straks in mijn pensioenuitkering? Is er een buffer om deze schommelingen op te vangen? Hoe gebeurt dit precies?

Een belangrijk voordeel van het nieuwe pensioenstelsel is leeftijdsafhankelijk beleggen. Elke leeftijdsgroep heeft een andere beleggingsmix, eentje die is afgestemd op de leeftijd en levensfase. Bij gepensioneerden ligt de nadruk sterker op een stabiele uitkering dan bij een jongere. Toch kunnen ook ingegane pensioenen nog gevolgen ondervinden van economische ontwikkelingen. Uw pensioen kan sneller omhoog als het economisch goed gaat, maar soms ook omlaag. Bij een verlaging kunnen de gevolgen beperkt worden door ze te spreiden over meerdere jaren, of door ze op te vangen vanuit een nieuwe reserve.

Mhpf verwacht dat werkgevers en ondernemingsraden in 2024 aangeven hoe zij aankijken tegen schommelingen in de pensioenuitkeringen. Vervolgens zal Mhpf een passende regeling ontwerpen en wil het pensioenfonds daarover ook met u het gesprek aangaan.

3. Het overdragen van pensioenrechten onder de huidige wetgeving naar het nieuwe pensioenstelsel heet invaren. Hoe verloopt zo’n proces?

In het huidige pensioenstelsel heeft u een opgebouwd pensioen. Dat is een belofte van het pensioenfonds aan u. Om die belofte na te kunnen komen, moet Mhpf een grote reserve aanhouden voor als het tegen zit. Dat is de dekkingsgraadbuffer.

In het nieuwe pensioenstelsel belooft Mhpf u geen pensioen meer, maar heeft u een persoonlijk pensioenkapitaal, dat kan schommelen. Mhpf hoeft dan minder reserves aan te houden.

Het invaren gaat in twee stappen: eerst wordt uw huidige pensioen omgerekend in een pensioen in het nieuwe stelsel. De verwachting is dat uw pensioenuitkering daardoor niet verandert.

De tweede stap is dat de reserve in het pensioenfonds, die van alle deelnemers gezamenlijk is, wordt verdeeld. Dat is de meest ingewikkelde stap. Hoe dat gebeurt is anders bij een flexibele premieregeling dan bij een solidaire, en daarover hebben werkgevers en ondernemingsraden nog geen besluit genomen. Mhpf zal goed in de gaten houden of het resultaat van die verdeling wel evenwichtig is voor alle deelnemers.

Hier vindt u meer vragen over het nieuwe stelsel.

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer