Het Telegraafpensioenfonds (Tpf) staat er op dit moment goed voor. Er is voldoende geld in kas om de pensioenen te betalen en de nodige investeringen te doen, bestuur en organisatie van het fonds functioneren naar behoren en tonen voldoende slagkracht en er zijn geen ‘hoofdpijn’ dossiers.

Rein Godding, voorzitter van de raad van toezicht van Tpf, toont zich zichtbaar tevreden. “Omdat Tpf de zaken goed op orde heeft, wordt nu ook gesproken met andere werkgevers in de mediasector om te kijken of Tpf voor hen de pensioenregeling kan verzorgen. Dat is ook nodig omdat het aantal actieve deelnemers krimpt en door meer stringente wet- en regelgeving de kosten stijgen. Met nieuwe deelnemers in het fonds kunnen de kosten per deelnemer omlaag. En dat is belangrijk omdat je als Tpf immers wilt laten zien dat je niet te duur bent en het geld zoveel mogelijk ten goede wilt laten komen aan werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.”

Sinds begin dit jaar wordt het toezicht op het beleid en de organisatie van Tpf uitgevoerd door een raad van toezicht. Daarvoor werden deze activiteiten uitgevoerd door een visitatiecommissie. Reden voor deze verandering in toezicht is dat volgens de Pensioenwet een pensioenfonds een raad van toezicht moet instellen wanneer het belegd vermogen hoger is dan € 1 miljard. Dat is nu bij Tpf – met een belegd vermogen van €1,19 miljard – het geval.

De raad van toezicht van Tpf bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die benoemd zijn voor een periode van vier jaar. Zij geven een oordeel en adviseren over de beleids- en bestuursprocedures, de ‘checks and balances’ binnen Tpf en de manier waarop het bestuur omgaat met de risico’s op de korte en langere termijn.De raad vergadert een paar keer per jaar met het (dagelijks) bestuur van Tpf en ook met het verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers van gepensioneerden, werknemers en wekgevers zitting hebben. Daarnaast is er natuurlijk regelmatig anderszins overleg.

Voorzitter Rein Godding heeft brede kennis van en ervaring in de pensioenwereld. Momenteel is hij directeur van het pensioenfonds Robeco en lid van het belanghebbendenorgaan van Delta Lloyd Algemeen Pensioenfonds. Hiervoor was hij directeur van het bestuursbureau van het bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart en bekleedde hij verschillende functies bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer.

Naast toezicht houden op de huidige gang van zaken bij Tpf, denken Godding en zijn raadscollega’s graag proactief mee met het pensioenbestuur over de toekomstplannen voor het fonds. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de genoemde schaalvergroting en de kwaliteit van het administratiesysteem dat robuust en toekomstbestendig moet zijn. De pensioenpremie heeft ook de aandacht van de raad. De voorzitter wijst erop dat Tpf vorig jaar een pensioenpremie heeft vastgesteld voor vijf jaar. In 2021 of zoveel eerder moet dan voor een volgende periode opnieuw worden bekeken of de premie voldoende is om de opbouw van de pensioenen te kunnen blijven betalen. Godding: “Ook hier geven we advies over. Daarbij baseren we ons op financiële criteria, maar ook kijken we of de het verantwoordingsorgaan tevreden is met de premiehoogte. Wat is hún mening hierover?”

De voorzitter volgt geïnteresseerd de maatschappelijke ontwikkelingen die ook gevolgen hebben voor de pensioenen. Als voorbeeld noemt hij de explosieve groei van ZZP’ers. Ook in de mediasector zijn veel ZZP’ers aan de slag. Zij hebben juist gekozen voor onafhankelijkheid en de meesten willen niet worden gedwongen om verplicht pensioen op te bouwen. Maar als zij ouder worden, kunnen zij met grote financiële problemen worden geconfronteerd en bij hun overlijden staan hun nabestaanden vaak met lege handen. Godding denkt dat deelname aan een pensioenregeling op vrijwillige basis dan ook niet werkt. “Toch een soort van verplichting dan?” vraagt hij zich af. “Fysiotherapeuten en schilders bijvoorbeeld bouwen in hun fondsen wél een stuk pensioen op voor zelfstandigen. Ook Tpf denkt over deze ingewikkelde problematiek na.”

In het licht van de huidige discussie over de pensioenhervorming wijst Godding op de sterke kanten van ons bestaande stelstel. “Je moet oppassen dat je het kind niet met het badwater weggooit. Het is immers mooi dat de fondsen een zorgplicht hebben om hun deelnemers een goed pensioen te bieden. Daarbij zorgt het stelsel voor een gestage pensioenopbouw. En letten de fondsen erop dat de financiële risico’s beheerst en gecontroleerd zijn. Bij Tpf leveren we hieraan graag onze bijdrage,” besluit hij.

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer