Wat is loonheffingskorting?

Als u pensioen ontvangt van Mhpf houdt het fonds daarop loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

 

Wat is franchise?

De franchise ofwel AOW-franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Er wordt namelijk in de pensioenopbouw rekening gehouden met het feit dat u na uw pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een AOW-uitkering. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden dan zou u na uw pensioenleeftijd (dit is de AOW-leeftijd) te veel pensioen ontvangen in vergelijking met uw werkzame periode.

Wat is een toeslag (indexatie)?

Toeslag verlenen (indexatie) is het verhogen van uw pensioenopbouw met een percentage van de inflatie die in een bepaald jaar wordt gemeten. De toeslag (indexatie) ofwel inflatieaanpassingen zijn van groot belang voor uw pensioenopbouw. Inflatie vermindert de waarde van het geld en dus ook van uw pensioenaanspraken. Door uw pensioenaanspraken te verhogen met een inflatiepercentage behoudt uw pensioenaanspraak zijn koopkracht. De inflatietoekenning vindt plaats indien de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. De inflatietoekenning is dus voorwaardelijk en geldt voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.