Kunt u zelf bijstorten in uw pensioenpotje?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat over het zogenaamde “tweede pijler” pensioen. De AOW is de eerste pijler. Omdat de tweede pijler fiscaal gefaciliteerd wordt (u legt premie in vanuit uw brutoloon en niet vanuit uw nettoloon) zijn er flinke beperkingen aan de mogelijkheden tot bijstorten. Wel kunt u – net als nu – extra pensioenkapitaal opbouwen in een “derde pijler” product: pensioenproducten waarin u inlegt vanuit uw nettoloon.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

In ons land krijgt iedereen die met pensioen gaat een basispensioen, de AOW. Daarnaast bouwt u pensioen op via uw werkgever. In uw geval is dit bij Mediahuis Nederland of Keesing. Of heeft u dit gedaan toen u daar in het verleden werkte. Het geld dat wordt ingelegd, wordt belegd. Hierdoor kan het pensioenvermogen sneller groeien. De pensioenregels werkten jarenlang goed, maar dit is aan het veranderen. Daarom komt er een nieuwe pensioenwet. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel reeds aangenomen en het is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer.

  • Duidelijker en persoonlijker pensioen

Het is nu voor veel mensen niet duidelijk hoeveel ze betalen voor hun pensioen en hoeveel ze opbouwen. Straks bouwt iedereen pensioen op via een premieregeling. In dit pensioen staat vast hoeveel geld (premie) u en uw werkgever in uw pensioen stoppen. Dit spreken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals de ondernemingsraad, met elkaar af. Als werknemer ziet u dan duidelijk hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw persoonlijke ‘pensioenpotje’ en hoe het bedrag groeit.

  • Pensioen kan sneller omhoog dan nu

Als het nu goed gaat met de economie, dan gaat uw pensioen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. De nieuwe regels zorgen ervoor dat uw pensioen meebeweegt: als het goed gaat met de economie, dan kan uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het pensioen ook omlaaggaan.

De nieuwe regels zorgen er wel voor dat de bewegingen minder worden als u (bijna) met pensioen bent. Want het pensioen van een jongere werknemer heeft meer tijd om tegenvallers in de beleggingen op te vangen dan dat van oudere werknemers.

  • Pensioen sluit beter aan op uw loopbaan

Tegenwoordig wisselen mensen steeds vaker van baan, stoppen een tijd met werken of beginnen voor zichzelf. De huidige pensioenregels passen daar nu niet goed meer bij. Met de nieuwe regels wordt dat deels opgelost. Gaat u in de toekomst geen pensioen meer opbouwen via uw werkgever of krijgt u een andere pensioenregeling? Dan ziet u straks beter wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat is loonheffingskorting?

Als u pensioen ontvangt van Mhpf houdt het fonds daarop loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

 

Ontwijk ik door eerder met pensioen te gaan de nieuwe pensioenwetgeving?

Kabinet en sociale partners presenteerden in juni 2020 een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen. Dit plan is een uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten. Het nieuwe pensioenstelsel geldt voor iedereen. U kunt de nieuwe wetgeving niet ‘ontwijken’ door eerder met pensioen te gaan. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Uiteraard zal Mhpf u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Wat houdt hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen in?

Hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen houdt in dat u vanaf uw pensioendatum kunt kiezen of u uw ouderdomspensioen tijdelijk wilt verhogen of verlagen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om gedurende een bepaalde periode meer ouderdomspensioen te ontvangen dan waarop u normaal gesproken recht hebt, maar dan krijgt u daarna gedurende de rest van uw leven een lager pensioen. Kiest u ervoor om eerst een lager pensioen te ontvangen, dan ontvangt u na deze periode juist een hoger pensioen.

Kan ik mijn pensioen overdragen?

Bij  de stukken van het fonds die u bij indiensttreding heeft ontvangen zit een formulier om waardeoverdracht aan te vragen.

Kan ik later met pensioen?

Vanaf 2020 is dit mogelijk volgens het reglement van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). De pensioendatum kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd uitgesteld worden. U kunt wel als u met pensioen gaat blijven werken.

De opbouw van uw pensioen loopt tot uw AOW-leeftijd.