Wat is loonheffingskorting?

Als u pensioen ontvangt van Mhpf houdt het fonds daarop loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

 

Ontwijk ik door eerder met pensioen te gaan de nieuwe pensioenwetgeving?

Kabinet en sociale partners presenteerden in juni 2020 een plan om het pensioenstelsel ingrijpend te wijzigen. Dit plan is een uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten. Het nieuwe pensioenstelsel geldt voor iedereen. U kunt de nieuwe wetgeving niet ‘ontwijken’ door eerder met pensioen te gaan. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nu nog niet bekend. Uiteraard zal Mhpf u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Hoe verhouden Mhpf en Mediahuis NL zich tot elkaar?

De rechtsvorm van Mhpf is een stichting. Mhpf is een onafhankelijk ondernemingspensioenfonds en voert voor Mediahuis Nederland (voorheen TMG) en de Keesing Media Group (30% deelneming van Mediahuis NL) de pensioenregeling uit. Het ondernemingspensioenfonds maakt dan ook geen onderdeel uit van Mediahuis NL of Keesing Media Group. Mhpf is gehuisvest in het gebouw van Mediahuis in Amsterdam-Sloterdijk.

Wat houdt hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen in?

Hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen houdt in dat u vanaf uw pensioendatum kunt kiezen of u uw ouderdomspensioen tijdelijk wilt verhogen of verlagen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om gedurende een bepaalde periode meer ouderdomspensioen te ontvangen dan waarop u normaal gesproken recht hebt, maar dan krijgt u daarna gedurende de rest van uw leven een lager pensioen. Kiest u ervoor om eerst een lager pensioen te ontvangen, dan ontvangt u na deze periode juist een hoger pensioen.

Kan ik mijn pensioen overdragen?

Bij  de stukken van het fonds die u bij indiensttreding heeft ontvangen zit een formulier om waardeoverdracht aan te vragen.

Kan ik later met pensioen?

Vanaf 2020 is dit mogelijk volgens het reglement van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). De pensioendatum kan tot maximaal vijf jaar na de AOW-leeftijd uitgesteld worden. U kunt wel als u met pensioen gaat blijven werken.

De opbouw van uw pensioen loopt tot uw AOW-leeftijd.

Kan ik eerder met pensioen?

U kunt ervoor kiezen om vanaf uw 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Gevolg hiervan is dat uw pensioenuitkering een stuk lager zal zijn dan het pensioen dat op uw pensioengerechtigde leeftijd (= AOW leeftijd) zou krijgen. De mate waarin u eerder met pensioen kunt gaan, zijn te vinden in de bijlage van het pensioenreglement. Wel moet u ermee rekening houden dat u pas op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW ontvangt. En vóór uw pensioenleeftijd betaalt u meer belasting over uw inkomen.

Ik ben verhuisd. Hoe moet ik dit doorgeven?

Wanneer u verhuist binnen Nederland hoeft u geen verhuizing door te geven. Het pensioenfonds wordt door de Basisregistratie Personen (BRP)  automatisch hierover geïnformeerd. 
Wanneer u naar het buitenland of in het buitenland verhuist, ontvangen wij wel graag hiervan schriftelijk een bericht zodat wij dit in onze administratie kunnen aanpassen.