Nieuw pensioenreglement 2020

Het nieuwe pensioenreglement van Tpf biedt u als deelnemer weer meer mogelijkheden om flexibel met uw pensioenaanspraken om te gaan. Hieronder kunt u lezen wat de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2020 zijn. Wilt u het Pensioenreglement 2020 inzien, klik dan hier.

Flexibele pensioeningangsdatum (artikel 14)

Krachtens het pensioenreglement 2019 kon u reeds ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Nu kunt u ook besluiten later met pensioen te gaan. Deze uitgestelde pensioendatum mag maximaal vijf jaar later zijn dan de ingangsdatum van uw AOW .

Als u ervoor kiest later met pensioen te gaan, moet u hiervoor bij Tpf schriftelijk een verzoek indienen. Dit moet ten minste drie maanden, maar niet eerder dan zes maanden vóór de beoogde pensioendatum gebeuren. Uw partner moet hiermee ook schriftelijk instemmen. U ontvangt het hogere ouderdomspensioen op basis van de (uitruil)factoren die zijn opgenomen in Bijlage II bij dit pensioenreglement. Deze (uitruil)factoren wijzigen jaarlijks en staan voor u pas vast als u met pensioen bent.

Meer variatie in uitruil tussen ouderdoms- en partnerpensioen (artikel 16)

Volgens het nieuwe pensioenreglement kunt u vanaf 1 januari 2020 ook besluiten slechts een deel van uw nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. U heeft nu de keuze uit 25, 50 en 75%. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een volledige pensioenuitruil of geen uitruil. Bij pensionering kunt u er tevens voor kiezen dat een bedrag aan ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen, zolang hiermee het fiscale maximum niet wordt overschreden. Dit maximum wordt bereikt wanneer het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt.

Inkoop van pensioenaanspraken bij Tpf met pensioenkapitaal (artikel 18) 

Heeft u een aanvullend pensioen bij ABN AMRO PPI opgebouwd en gaat u ook pensioen van Tpf ontvangen dan kunt u dit kapitaal bij pensionering gebruiken om pensioen in te kopen bij Tpf.

Pensioen voor ZZP’ers (artikel 20)

Als u na uitdiensttreding bij Mediahuis Nederland (voorheen TMG) ZZP’er bent geworden, kunt u ervoor kiezen nog eens gedurende 10 jaar pensioen op te bouwen bij Tpf. Hieraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Slotbepaling (artikel 29)

Deze slotbepaling is in Pensioenreglement 2020 verder uitgebreid naar

  • de premievrije pensioenaanspraken van de huidige deelnemers; en
  • de premievrije pensioenaanspraken van gewezen deelnemers die de status van gewezen deelnemer hebben gekregen vóór 2020.

De uitbreiding leidt ertoe dat Tpf de verschillende flexibele mogelijkheden op grond van Pensioenreglement 2020 formeel gesproken ook kan toepassen op de premievrije pensioenaanspraken uit hoofde van vorige pensioenreglementen van Tpf. Dit is overeenkomstig de heersende praktijk bij Tpf. Het gaat om de artikelen

  • 8 – voorwaardelijke toeslagen;
  • 14 – flexibele pensioeningangsdatum (waaronder nu dus ook uitstel van de pensioeningangsdatum);
  • 15 – Variatie hoogte pensioenuitkering;
  • 16 – Uitruil;
  • 17 – Volgorde keuzemogelijkheden;
  • 19 lid 3 – Verval van zeer kleine pensioenaanspraken;
  • 21 – Afkoop ;
  • 22 – Waardeoverdracht (waaronder ook automatische waardeoverdracht geringe pensioenen).

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande veranderingen vragen? Bel ons, stuur een e-mail of loop even bij ons langs.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer