Wat moet u doen?

  • Uw partner of nabestaande hoeft uw overlijden niet aan Mhpf door te geven

    De Basisregistratie Personen (BRP) geeft dit automatisch aan het fonds door, behalve als u in het buitenland woonde. Dan moet uw nabestaande of de uitvoerder van uw nalatenschap Mhpf hierover informeren. Vervolgens neemt het fonds met uw nabestaande(n) contact op en kan het partnerpensioen en/of wezenpensioen aan uw nabestaande(n) worden uitgekeerd, Dit vindt plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u bent overleden.

Als u komt te overlijden, komen er naast rouw en verdriet ook veel zakelijke onderwerpen op uw partner en/of nabestaande(n) af. Het is voor hen in alle hectiek dan geruststellend te weten dat u uw pensioen bij Mhpf goed geregeld heeft. Daarbij is het van belang dat uw huwelijk, samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap vóór pensionering heeft plaatsgevonden. Zie ook de punten onderaan deze pagina.

Hoe gaat dit pensioen voor uw partner of nabestaande er nu precies uitzien?

Partnerpensioen

Het partnerpensioenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand samenvallend met het overlijden van de deelnemer of – in geval van overlijden van de deelnemer na de eerste dag van de maand – op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de deelnemer overlijdt en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de pensioengerechtigde partner overlijdt.

De aanspraak op partnerpensioen bedraagt 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen (als de deelnemer nog in dienst is) of van het opgebouwde ouderdomspensioen. Als er sprake is van een eerdere partner kan uw partnerpensioen lager zijn dan 70% omdat de eerdere partner ook recht heeft op een deel van het partnerpensioen.

Het partnerpensioen is onafhankelijk van uw burgerlijke staat.

Partnerpensioen op risicobasis

Als u vóór pensionering getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan heeft uw partner bij uw overlijden automatisch recht op
partnerpensioen. Dat is ook het geval als bij Mhpf bekend is dat u een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft afgesloten.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mediahuis Nederland een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt voor u als gepensioneerde in dat uw partner verzekerd is van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen. Was u bij uw pensionering niet meer in dienst bij Mediahuis Nederland of bij een van de bij Mhpf aangesloten bedrijven dan is uw partner niet meer verzekerd bij uw overlijden. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

Tenslotte is het voor u belangrijk het volgende te weten:

  • Als u na uw pensionering getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft uw partner bij uw overlijden geen recht op partnerpensioen.
  • Als u na uw pensionering bent gaan samenwonen, dan heeft uw partner bij uw overlijden geen recht op partnerpensioen.